วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศูนย์เด็กบ้านแม่เทย

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก ได้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำโคมล้านนา

โครงการเตรียมพร้อมสู้สนาม V-Net เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางอาชีวะศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ “อบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการอบรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การบริหารจัดการชุมชน

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า (หลักสูตรผ้าด้นมือจำนวน ๕๐ ชั่วโมง)

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561

โครงการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม