วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จดหมายข่าว กศน.อำเภอเวียงหนองล่องประจำเดือน กรกฎาคม 2562

กิจกรรมผู้สูงอายุ

ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

ครูกศน.ตำบลและครู ศรช.สังกัด กศน.อำเภอแม่ทา เข้าร่วมเวทีประชุมตามโครงการบูรณาการสานพลังส่งเสริมการเรียนรู้องค์กรเครือข่ายและโรงเรียนผู้สูงอายุ

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นำหนังสือไปหมุนเวียนให้บริการประชาชน ณ ตลาดอำนาจเจริญ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

คณะครูกศน.อำเภอลี้ เข้าร่วมโครงการ บูรณาการเสริมสร้างความรู้ องค์กรเครือข่าย และโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะครู กศน.ตำบล และครูอาสา เข้าร่วมประชุมตามโครงการบูรณาการเสริมสร้างความรู้องค์กรเครือข่ายและโรงเรียนผู้สูงอายุ

สุดยอดนักอ่านได้รับของที่ระลึกจากทางห้องสมุด เนื่องจากสะสมแต้มการอ่านในบัตรสะสมแต้มครบทั้งหมด

กิจกรรมโครงการ Boot camp ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

กิจกรรมโครงการ Boot camp ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง

นิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ปี2562

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาผู้เรียน "อบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน"

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้แก่เด็กป่วยและผู้ปกครองในโรงพยาบาลลำพูน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านธิ

การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

จุลสารฉบับที่7 เดือนกรกฎาคม 62

วารสาร ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลหนองปลาสะวาย ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมจีนน้ำเงี้ยว จำนวน 3 ชั่วโมง

กศน ตำบลอุโมงค์ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพ การทำขนมไทย

บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

กศน.อำเภอเมืองลำพูน นำโดยท่านผอ.ทรงเดช สันติศิริ ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำพูน และคณะครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

บรรณารักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการเยี่ยมบ้านเด็กใน โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยฯ

กศน.อำเภอป่าซางเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บังคับลูกเสือสังกัด สนง.กศน.จังหวัดลำพูน/กศน.อำเภอป่าซาง/กศน.อำเภอบ้านธิ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรฯบริเวณด้านหน้าห้องสมุด เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการได้ร่วมลงนามถวายพระแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่องจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่10

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเเละทักษะความรู้ให้กับนักเรียน

คุณรณชิต รณชิตพานิชยกิจ ที่ได้มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ จำนวน 80 เล่ม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ผุกผ้าสีเหลืองขาว สีเหลือง ประดับตกแต่ง หน้าอาคารสำนักงาน พร้อมประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เเละจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ทำความสะอาดชั้นหนังสือ และจัดเรียงหนังสือในหมวดหนังสือนวนิยาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเเละเสริมทักษะให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และว่าที่ร้อยตรีจิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

บรรณารักษ์จักกิจกรรมาประกวดการนำเสนอ "พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้วยโปรแกรมประยุกต์

ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิได้มอบหมายให้อ.ปิยะ นพศิริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ้ดำเนินการออกนิเทศกลุ่มอาชีพระยะสั้น การนวดฝ่าเท้า

บุคลากร กศน.อำเภอป่าซาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลก้อเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระราชทาน 904 วปร.

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กกต.ลำพูน ~ ศส.ปชต.เหมืองง่า ~ กศน.อ.เมืองลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ประจำปี 2562

ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" กลุ่มห้วยฮ่อม

ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ ครูอาสมัครฯและครู กศน.ตำบล ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"

กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมจิตอาสา”พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผอ.กศน.อำเภอลี้ และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผอ กศน อำเภอบ้านธิ เข้าร่วมประชุมมาตรการร่วมเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/2562

สอบวัดผลสัมฤทธิ์กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 1/2562

สอบวัดผลสัมฤทธิ์กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 1/2562

กศน.ตำบลบ้านธิ และ กศน.ตำบลห้วยยาบ จัดโครงการเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2562 ไตรมาสที่3

ครอบครัวรักการอ่าน ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3

การประชุมคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลต้นธงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำบายศรี

กศน.อำเภอ​แม่​ทา​ได้ เข้าร่วมอบรมโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ ฯ​

โครงการเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์เพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิชาชีพ ช่างปูน (อิฐบล็อก) วันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริม เพิ่มทักษะ อาชีพให้กับคนในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายทรงเดช สันติศิริ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “กิจกรรมเก่าของเธอ...ใหม่ของฉัน” ในบ้านหนังสือชุมชนสันป่ายางหลวง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมคณะครู จัดโครงการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

กศน.ตำบลบ้านธิ จัดโครงการการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกดอกปอเทือง

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “กิจกรรมเก่าของเธอ...ใหม่ของฉัน” ในบ้านหนังสือชุมชนสันป่ายางหลวง

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้. ออกให้บริการหมุนเวียนหนังสือใหม่ บริเวณห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ และครู กศน.ตำบลนาทราย จัดกิจกรรมร่วมกับนักจัดกิจกรรมฯประจำบ้านหนังสือชุมชน บ้านฮั่ว

กศน.ตำบลหนองช้างคืน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำซาลาเปาและการทำขนมจีบ

กศน.ตำบลหนองช้างคืน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำซาลาเปาและการทำขนมจีบ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ ได้ออกนิเทศการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอบ้านธิ ออกนิเทศการจัดสอนอาชีพระยะสั้น “การจักสาน”

เข้าพรรษานี้ มารักษาศีล ศึกษาธรรมะกันค่ะ

โครงการ การทำตุงและโคมล้านนา จำนวน 5ชั่วโมง

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ห้องสมุด​ประชาชน​อ​ำ​เภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ ร่วมกับ​ กศน.ตำบลบ้านปวง นำสื่อไปหมุนเวียน​ให้แก่บ้านหนังสือชุมชนตำบล​ทุ่ง​หัว​ช้าง

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php…

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สนง.กกต.จว.ลำพูน ร่วมกับ กศน.อ.เวียงหนองล่อง จัดประชุมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

เกล็ดความรู้วันเข้าพรรษา

ห้องสมุด​ประชาชน​อ​ำ​เภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ และ​ กศน.ตำบลตะเคียน​ปม​ ร่วมจัดกิจกรรม​ส่งเสริม​การ​อ่านเด็กปฐมวัย

กศน.ตำบลหนองหนามได้จัดกิจกรรมโครงการปูกระเบื้อง

ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ ได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการจัดสอนอาชีพระยะสั้นหลักสูตร “การทำขนมกล้วยและขนมฟักทอง”

บรรณารักษ์ออกจัดโครงการครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลบ้านเรือนจัดกิจกรรม ศูนย์ราชการฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อมเบื้องต้น

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และบุคลากร กศน. จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีแด่นายเดช ศิรินาม ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

สนง.กกต.จว.ลำพูน ร่วมกับ กศน.อ.บ้านโฮ่ง จัดประชุมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง นำโดย ผอ.ศิริชัย โชติกมงคล ผอ.กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง คณะครู บรรณารักษ์เเละนักศึกษา ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

บรรณารักษ์ร่วมกับเจ้าของตลาดจัดหมุนเวียนหนังสือ วารสาร และจัดเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลป่าพลูจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การเกษตร​วิถีธรรมชาติ ณ​ บ้านหลวงใหม่

พบกลุ่มนักศึกษา ปวช. ณ ศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวงชุมชนตำบลป่าไผ่

กศน. อำเภอป่าซาง. ได้นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล มาศึกษาเรียนรู้ศูนย์บริการวิชาการที่7 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Science Varieties

กศน ตำบลอุโมงค์ ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก ร่วมกับ กศน.ตำบลทาแม่ลอบ จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาอาชีพ ไม่เกิน 30 ชม.หลักสูตร การจักสานไม้ไผ่ 20 ชั่วโมง

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ “

กศน.ตำบลทาทุ่งหลวงนำกิจกรรรมอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) หลักสูตร พวงกุญแจดอกทิวลิปจากเศษผ้า ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562

สนง.กกต.จว.ลำพูน ร่วมกับ กศน.อำเภอลี้ จัดประชุมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง

กกต.ลำพูน ร่วมกับ กศน.ลำพูน จัดประชุมกิจกรรมรญรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต.

กศน.ตำบลนาทรายจัดโครงการฝึกอาชีพ 1อำเภอ1อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผ้าทอ ณ บ้านเด่นยางมูล หมู่12

ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดหนองดอก จังหวัดลำพูน

สปอตประชาสัมพันธ์รายการตลาดออนไลน์

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลป่าสัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการสูงวัย ใส่ใจการอ่าน

ประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา ศศช.บ้านม่อนหินขาว ระดับ ม.ต้น

กศน.ตำบล กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง และประธาน ศส.ปชต.ระดับตำบล ร่วมกับศส.ปชต.จังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุมตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนจักรคำคณาทร. จังหวัดลำพูน

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำพูน ครูกศน.ตำบลเหมืองจี้ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามฯเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและการออกกำลังกาย พิชิตโรค พิชิตพุง ณ ศาลาตลาดประชารัฐบ้านไม้ตะเคียน

ศศช.บ้านแม่สะแง๊ะ และ ศศช.บ้านปงผาง นำ นศ.ร่วมงานสรงน้ำประจำปี

ครอบครัวรักการอ่าน" ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

กศน.ตำบลหนองช้างคืน จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ 50 ชม.