วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลเหล่ายาวจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดโคลนเล็ก

กศน.ตำบลหนองหนามจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่1/2562

กิจกรรมการพบกลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ของ กศน.ตำบลแม่ตืน

กศน ตำบลอุโมงค์ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพ การทำขนมเทียน บ้านฮ่องกอก

กศน.ตำบลป่าสักดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการมีอาชีพมีงานทำ(หลักสูตร 50 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ นำคณะครูเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ กศน.เขตภาคเหนือ "Show & Chare"

คณะครูกศน.อำเภอลี้ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปี 2560-2562 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

รายงานผลการกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา

โครงการอบรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างชุมชนสีเขียวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศศช.บ้านผาด่าน ศศช.บ้านปงผาง และ ศศช.บ้านแม่สะแง๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปี 2560-2562 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปี 2560-2562 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง นำโดยผอ.ศิริชัย โชติกมงคล เเละคณะครู บรรณารักษ์ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ

เทปบันทึกกิจกรรมการถอดบทเรียนโดยใช้รูปแบบการเสาวนา เรื่อง เสริมสร้างพลังแห่งปัญญาพัฒนาครู ศศช.

คณะครูบุคลากร กศน.ลี้ นำนักศึกษาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปี 2560-2562 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นางสาวศิริญญา บุญมาทอง ครูกศน.ตำบลบ้านธิ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล เนื่องในวันกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

กศน.ตำบลมะเขือแจ้ ได้ดำเนินการจัดโครงการช่างปูน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโบสถ์น้ำดิบ

บุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน วันต้านยาเสพติดโลกและร่วมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

กศน..อำเภอป่าซางพร้อมทั้งบุคคลกรกศน.อำเภอป่าซางและนักศึกษากศน.อำเภอป่าซาง ทำกิจกรรม​อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อ.ปิยะ นพศิริวงศ์ ได้ไปนิเทศการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น กลุ่มไข่เค็มนมสด ต.บ้านธิ กลุ่มขนมจีบซาลาเปา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือจิตอาสาฯ

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่

โครงการสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562

โครงการอบรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน

กศน.ตำบลหนองยวง ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือฯ วันที่23-25 มิถุนายน 2562.น ณ ค่ายลูกเสือฝันรักรีสอร์ท. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ผอ.กศน.อำเภอป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กศน.ตำบลแม่แรง ให้ชุมชนรักการอ่านร่วมกับอำเภอป่าซางเคลื่อนที่

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผอ.พิรุณทิพย์ ทุ่งสูง ผอ.กศน.อำเภอลี้ มอบหมายให้คณะครูกศน.อำเภอลี้ ดำเนินการปิดโครงการการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง

ผอ.กศน.อำเภอลี้ มอบหมายให้คณะครบุคลากรูกศน.อำเภอลี้ ดำเนินการเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล ครูกศน.ตำบลห้วยยาบ ได้เปิดกลุ่มจัดสอนอาชีพระยะสั้น "การทำขนมจีบและซาลาเปา"

นางสาวหยาดพิรุณ กองบุญ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันภัยชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาน"

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก จัดกิจกรรม/โครงการ การทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรการทำพวงหรีด

กศน.ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการฟ้อนเจิง

กศน.ตำบลเหมืองง่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างเชื่อม จำนวน 30 ชั่วโมง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ห้องสมุด​ประชาชน​อําเภอ​ทุ่ง​หัว​ช้าง​ ร่วมจัดกิจกรรม​อำเภอยิ้มเคลื่อนที่​ ณ​ ศาลา​กลางหมู่บ้าน​หนองบัว​

โครงการส่งเสริมสุขภาวะ รักษ์วัฒนธรรมด้วยบาสโลบเพื่อสุขภาพ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)

กศน.ตำบลศรีวิชัย เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างเชื่อมโลหะ

คณะบรรณารักษ์ กศน.จังหวัดลำพูน ร่วมศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กศน.ตำบลหนองยวง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลห้วยยาบ และครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดกรองข้อมูลประชากรวัยเรียน

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายปิยะ นพศิริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ เปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประชุมสรุปผลการคัดกรองข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและจัดทำรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น

กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันกอดู่ หมู่ 11 ตำบลแม่แรง

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น

งานส่งเสริมการอ่านตามอัธยาศัย ไตรมาส 3

โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรช่างเชื่อมเบื้องต้น

โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง หลักสูตร 75 ชั่วโมง

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน

มุมส่งเสริมการอ่านให้กับภาคีเครือข่ายได้อ่านหนังสือกันเยอะๆ

พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง จัดมุมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังผาง

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

นักศึกษา กศน.ตำบลเหมืองจี้ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์ ไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์รูปแบบ STEM ศึกษา"

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์ "ไขความลับฉบับวิทยาศาสตร์รูปแบบ STEM ศึกษา"

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำขนมจีนน้ำเงี้ยว

จังหวัดเคลื่อนที่ อบต.ท่าตุ้ม

กศน.อำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กิจกรรมพัฒนาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดทำโครงการช่างก่อสร้างเบื้องต้น

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

กศน.อำเภอป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่องร่วมทำกิจกรรมกับคณะครูโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องส่งเสริมการอ่าน เสริมทักษะเด็กๆ

นิเทศ ติดตาม การจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอ “การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา” ณ กศน.อำเภอบ้านธิ

กศน.ตำบลต้นธงจัดโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ

ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร ณ เคาน์เตอร์ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดหนองดอก

บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบลท่าตุ้ม และบุคลากร กศน.อำเภอป่าซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมสาธิตอาชีพ

ผอ.กศน.อำเภอแม่ทาและคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น ขนมจีนน้ำเงี้ยว กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการยืมคืนหนังสือนอกสถานที่ ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลมะกอกจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การจักสานตะกร้าไม้ไผ่ หลักสูตร 20 ชม.

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใันวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กิจกรรมโครงการอบรมขยายผลเกษตรกรต้นแบบ ( Master Trainer ) ให้กับเกษตรกรอำเภอเวียงหนองล่อง

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูกระเบื้อง จำนวน ๖๐ ชั่วโมง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนชุมชนสันป่ายางหลวง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “เล่มนี้...หนูชอบ” กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนชุมชนสันป่ายางหลวง

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั่น หลักสูตร การปลูกผักไร้ดิน

กศน.แม่ตืน กศน.ได้ดำเนินการกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทดสอบประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย

ร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยในอนาคต

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลบ้านเรือน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมการดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมงานสัมมนาวิชาการครู ศศช.สำนักงาน กศน.ประจำปี62 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานสัมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลบ้านเรือน รับการนิเทศกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร ณ เคาน์เตอร์ห้องสมุดชาวตลาดหนองดอก

กศน.ตำบลหนองหนามได้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ โครงการช่างปูกระเบื้อง

โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ณ.บ้านปางส้าน ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน

งานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บ้านหนังสือชุมชนบ้านห้วยแหนพัฒนา ม.9 ตำบลป่าไผ่

กศน.ตำบลนาทรายจัดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรธุรกิจขนมไทย

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลดงดำ ลี้

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด

ช่วงนี้​หน้าฝน เห็ดออกนักออกหลาย มาผ่อกั๋นว่า เห็ดไหนเห็ดพิษ....เห็ดไหนกิ๋นได่เจ้า

บรรณารักษ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างระบบสารสนเทศงานอัธยาศัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานของห้องสมุดทุกแห่งในจังหวัดลำพูน

อบรม อสม.ให้ความรู้ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารและยา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลน้ำดิบ

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ให้แก่ผู้ปกครองและเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลลำพูน

กศน.อำเภอบ้านธิพร้อมด้วยคณะครู กศน.เข้ารับการอบรม"เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ"

ารทำขนมวอฟเฟิล ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย

กศน.อำเภอเวียงหนองล่องเเละบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมปลูกต้นไม้(สีเหลือง)

ผอ.กศน.อำเภอลี้ ได้มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ กศน.ตำบลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่

กศน.ตำบลก้อ ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลก้อ จัดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรการจักสานด้วยไม้ไผ่

โครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ สู่ชุมชน วิชาการทำดอกไม้ประดิษฐ์