วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ดิจิทัลชุมชน

โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชนบ้านแม่ลอง

โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชนบ้านแม่ลอง

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อการค้าออนไลน์

กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการค้าออนไลน์

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ

กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย จำนวน 40 ชั่วโมง

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยใช้ฐานเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด (ร่าง) รูปแบบแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น

บ้านหนังสือชุมชน บ้านผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

บ้านหนังสือชุมชน บ้านป่าจี้ ม.3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โครงการอบรมเพื่อการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า

โครงการส่งเสริมอาชีพวิชาการทำดอกไม้ประดิษฐ์​ ณ​บ้านนากลาง

โครงการอบรมเพื่อการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตร การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

โครงการอบรมเพื่อการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตร การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอาชีพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกลาบ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า/หลักสูตรการโปรโมทสินค้า

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ลำพูน สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 2562

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ 2562


การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


กศน.ตำบลศรีบัวบานได้รับการนิเทศติดตามจากคณะผู้บริหารกศน.อำเภอเมืองลำพูน

ขอเชิญชวน! ร่วมงาน 2 เมษา อ่านตามรอยเจ้าฟ้า เนื่องในวันรักการอ่าน ประจำปี 2562

กิจกรรมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ณ กศน.ตำบลม่วงน้อย

กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

กศน.อำเภอลี้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อการค้าออนไลน์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่

อบรมการศึกษาการเรัยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการเลี้ยงกุ้งฟอยบ่อชิเมนต์เพิ่มรายได้

อบรมอาชีพระยะสันกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทย จำนวน 10 ชั่วโมง

อบรมการศึกษาพัฒนาทักษะหลักสูตรเสริมสร้างโภชนาการสำหรับผู้สูงอาย วัดดอนน้อย ตำบลแม่แรง

โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อการค้าออนไลน์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน บุคลากร กศน. อำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย "เลือกตั้ง ส.ส. ลำพูน" BIG DAY

กิจกรรม เดินรณรงค์โค้งสุดท้าย “เลือกตั้ง สส.ลำพูน 2562” พร้อมด้วย ส่วนราชการทุกส่วน

กิจกรรมร่วมเดินขบวนรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

โครงการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการโปรโมทสินค้าโดยใช้ฐานเครือข่ายระดับตำบล

ประเมินผลผู้เรียนกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือบ้านหนองหลัก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหลัก

กิจกรรมวันรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งส.ส.ลำพูน Big Day ณ ตลาดหล่ายสาย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนังสือใหม่มาแล้วค่ะ ผู้ใช้ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อหาอ่านหรือยืม ได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย เลือกตั้ง ส.ส. ลำพูน(Big Day) เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร

รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กศน.อำเภอบ้านธิ ร่วมกับ ศส.ปชต.อำเภอบ้านธิ และ อบต.ห้วยยาบ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้ง ออกไปใข้สิทธิ์

จัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อ บ้านหนังสือชุมชนตำบลก้อ ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเลือกตั้ง ส.ส. ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านฉางข้าวน้อยใต้

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

สอบปลายภาค 2/2561

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561

กศน.อำเภอลี้ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

กศน.อำเภอบ้านธิได้ดำเนิการจัดสอบปลายภาคเรียน 2/2561

สอบภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งมีนักศึกษา ระดับ ประถม ม. ต้น และ ม.ปลาย เข้าสอบจำนวน 33 คน คิดเป็น 87%

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

นิเทศติดตามสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดลำพูน นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียน2/2561 อำเภอเมืองลำพูน

เยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของ กศน. อำเภอป่าซาง

กิจกรรม Strawberry Gift Box

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

จัดโครงการอาชีพหลักสูตร ช่างก่อสร้างเบื้องต้น (ปรับปรุง/ก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลก้อ) จำนวน 55 ชั่วโมง

บ้านหนังสือชุมชน ตำบลปากบ่อง

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร30ชั่วโมง

อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดพระธาตุแสงแก้ว บ้านจริญญา ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง

กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจังหวัดเคลื่อนที่​ ประจำปี​ 2562​ ณ​ โรงเรียน​บ้านไม้ตะเคียน​ ตำบลตะเคียน​ปม

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบ หลักสูตร ปวช. ณ กศน.อำเภอลี้

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2561

แนะนำหนังสือใหม่ หน้าอ่าน

สอนเสริมคณิตศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ในตำบล พัฒนาสังคมและชุมชน

การทำปุ๋ย เศรษฐกิจพอเพียง

การทำยาดมสมุนไพร (ยาดมเขย่า)

หลักสูตรระยะสั้นการทำไอติมหลอด

จังหวัดเคลื่อนที่ รร.บ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

ผอ.กศน.อำเภอป่าซาง ร่วมงานแถลงข่าว บาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา.ครั้งที่ 9 แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 17 สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 13

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือภาษาไทยจากเพลงรำวงมาตรฐาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ

โครงการความร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ลานหน้าวัดบ้านเวียงหนองล่อง

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน หนังให้บริการ

จบคอร์ส​เย็บกระเป๋ากศน.ตำบลหนองปลาสะวายครับ

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้ง 2562 ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ otop บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรช่างก่อสร้าง

บ้านหนังสือชุมชนตำบลม่วงน้อย

การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลปากบ่อง

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลปากบ่อง

อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งส.ส.

วิทยากรประเมินความสุขมวลรวมGVH

โครงการฝึกอบรมช่างเชื่อมโลหะ ให้กับประชาชนบ้านแม่ป้อกใน ม.4

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิและสังคมดิจิทัล


กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยคณะครู และบรรณารักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรในรายวิชาการงานอาชีพ โดยจัดสอนการพับเหรียญโปรยทาน และการตัดตุงไส้หมู

สอบปลายภาคนะครับ วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

บรรณารักษ์ได้จัดเปลี่ยนหนังสือสำหรับชาวตลาด ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดเทศบาลตำบลวังดิน

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยกิจกรรมอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส.

โครงการ สร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรรมอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง สส.

กศน.อำเภอเวียงหนองล่องและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่องต้อนรับเจ้าหน้าที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ที่มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งส.ส.

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ได้จัดบอร์ดเลือกตั้งปี 62 และรณรงค์การเลือกตั้ง

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า 40 ชั่วโมง

โครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทอผ้าทอมือกะเหรี่ยง ให้กับประชาชนบ้านแม่ป้อกใน ม.4

โครงการ สร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรรมอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

สนง.กกต.จว.ลำพูน ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและภาคประชาชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดลำพูน

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการการทำขนมหม้อแกงถั่ว (จำนวน 5 ชั่วโมง)

ข่าวประสัมพันธ์จาก อ.เอกชัย ยุติศรี

กศน.ตำบลมะกอก ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ประเทศไทย ให้การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ได้จัดบอร์ดสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

ขอขอบคุณ คุณศุรธีย์ วงส์ไชยวะ มากๆนะคะที่มอบหลังสือดีๆให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้

การจัดกิจกรรมการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล#"โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล" ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆและการขายสินค้า

กศน.ตำบลศรีบัวบาน รับสื่อเผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กศน.ตำบลในเมือง รับสื่อเผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กศน.ตำบลประตูป่าร่วมกับ ศส.ปชต.ตำบลประตูป่า รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2562

จัดอาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตร วิชา การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการตีกลองบูชา(กลองปู่จา)

ผอ.สมชาย ฟองศักดิ์และอาจารย์ พินิจ อุประโจง นิเทศและให้กำลังใจ ครู กศน.ตำบลม่วงน้อย

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่ออาชีพการท่องเที่ยว

กศน.ตำบลมะกอกจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจการทำขนมไทย หลักสูตร20ชั่วโมง

วิทยากรตามโครงการ "สตรียุค4.0 ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้า"

กศน.ตำบลศรีบัวบาน ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

กิจกรรมการเรียนรู้การทำขนมไทย กศน.ตำบลมะกอก

โครงการอบรมให้ความรู้ การใช้สื่อดิจิทัล

กศน.อำเภอบ้านธิ รับการนิเทศตรวจเยี่ยมงานการเงิน บัญชี และพัสดุ จากคณะนิเทศสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

QR CODE กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

รอบรู้...ก่อนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

กิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัลบ้านสันกอดู่ ม.11 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลดงดำ

ข่าวจากคุณเอกชัย ยุติศรี

กศน. ตำบลก้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส 2562 อย่าลืมไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่อาชีพ เสริมทักษะชีวิตสู่ชุมชนพอเพียง (หลักสูตรการทำกล้วยฉาบ)

นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ของ กศน.อำเภอลี้ ในพื้นที่กศน.ตำบลแม่ตืนและกศน.ตำบลก้อ

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอกร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลนาทราย ได้จัดโครงการอบรมอาชีพ หลักสูตรการปักผ้า ณ บ้านเด่นยางมูล

พานักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ฯ เข้าสำรวจพื้นที่บ้านปงผางและบ้านขุนก๋อง เพื่อเตรียมออกทำค่ายอาสาพัฒนา

ร่วมเสวนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการหาทางออก แก้ไขปัญหาทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เรื่องการสร้างกระแสการรับรู้งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

กศน.ต.ลี้และครู​ กศน.ต.แม่ลาน​ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอลี้​ เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนชีวิตตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลลี้ และ ศสปชต.ตำบลลี้ ร่วมกันรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

กศน.ตำบลแม่ตืน และ ศสปชต.ตำบลแม่ตืน ร่วมกันรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

กศน.ตำบลแม่ตืน ส่เงสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน บ้านแม่แนต หมู่ที่ 8 ร้านอิ่มเพลินบ้านไร่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่เทยพัฒนา หมู่ที่ 14 กศน.ตำบลแม่ตืน

ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่นักศึกษา กศน.ทั้ง 2 ตำบล

กศน.ตำบลม่วงน้อยจัดกิตกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย

กศน.ตำบลก้อ จัดโครงการ อาชีพหลักสูตร การทำปลาย่างรมควัน จำนวน 25 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ ณ กศน.ตำบลนาทราย

กศน ตำบลอุโมงค์ ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ขอเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้ง ภารกิจประชาสัมพันธ์รณรงค์

กศน.ตำบลประตูป่า จัดกิจกรรมโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

กศน.ตำบลทาทุ่งหลวง ดำเนินการจัดสอนอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การทำเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อน (5 ชั่วโมง)

กศน.ตำบลนาทราย ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำธุรกิจเครื่องดื่ม ณ กศน.ตำบลนาทราย

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านธิ และตำบห้วยยาบ

กศน.ตำบลห้วยยาบ นำเกษตรกรต้นแบบเข้าร่วมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุ่งหัวช้าง

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และบุคลากร กศน. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานแสดงผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561

กศน.อำเภอบ้านธิได้ #ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562 ณ โรงพยาบาลบ้านธิ กาดอุ้ยจุ่ม ธกส. และบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านธิ

บรรณารักษ์ออกหมุนเวียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ในโครงการ #บ้านหนังสือชุมชน และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 บรรณารักษ์ออกหมุนเวียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ในโครงการ #ห้องสมุดเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

"บ้านหนังสือชุมชน"

ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ณ เคาว์เตอร์ห้องสมุดชาวตลาดหนองดอก

บรรณารักษณ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการเทศบาลตำบลป่าสักเคลื่อนที่พบประชาชน

บรรณารักษ์ออกหมุนเวียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ในโครงการ #ห้องสมุดเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2562

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้างร่วมกับห้องสมุด​ประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง​ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่​ ณ​ บ้านห้วยโป่ง หมู่ 2 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ทำความสะอาดห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้

คลิปประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ตัวแทนเกษตรกร และครูตำบลในเมืองเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเกษตรกรต้นแบบ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Famer

เเนะนำประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส เขต2ลำพูน

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งในเขตพื้นที่เขต2ลำพูน ในร้านอาหาร ตลาด ร้านค้า โรงพยาบาล ธกส หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

แนวทางบูรณาการความร่วมมือ การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางบูรณาการความร่วมมือ การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภายใต้โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  1   2   3  

โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล

กิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระหว่างวันที่ 6-8มีนาคม2562 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา

สนง.กกต.จว.ลำพูน มอบวัสดุอุปกรณ์และสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ให้แก่ เครือข่าย กศน.อำเภอทุกอำเภอ

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

กศน.ตำบลห้วยยาบ ดำเนินการจัดอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดดอกไม้พลาสติกในงานพิธีต่างๆ

กศน.อำเภอแม่ทาได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (การท่องเที่ยว) Communicative English for Careers (Tourism) Curriculum

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอกร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก ณ ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก หมู่ 4 ตำบลทาแม่ลอบ

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

กศนตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้อาชีพ หลักสูตรระยะสั้นการทำขนมจีบ ชาลาเปา

กศนตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้อาชีพ หลักสูตรระยะสั้นการทำขนมทองม้วน

กศนตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้อาชีพ หลักสูตรระยะสั้นการทำชีโครงหมูแหนม ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอบ้านธิ เข้าร่วมการจัดงานแสดง "ผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปี 2561 ของสำนักงาน กศน."

นายปิยะ นพศิริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัสร์ธนียา สัจจาวรการ ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรม #ส่งเสริมการรู้หนังสือภาษาไทยจากเพลงรำวงมาตรฐาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ

กศน. อำเภอบ้านธิ นำโดย นายปิยะ นพศิริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย คณะครูและบรรณารักษ์ ร่วมงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กศน.อำเภอเวียงหนองล่องขอขอบพระคุณ สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งที่มอบสื่อการเลือกตั้ง

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยคณะครู รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือการประชาสัมพันธ์ แผ่นพลิกความรู้เรื่องการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการจัดแสดงผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ Master Trainer เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบ มีความรู้ ทักษะ ทางด้านการเกษตร

บรรณารักษ์จัดกิจกรรมห้องสมุดออนแอร์ "กศน.พบประชาชน" โดยให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. 2562

บรรณารักษ์ออกหมุนเวียนถุงหนังสือให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาด ในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กศน.อำเภอป่าซาง ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าซาง

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก วันนี้เราดูนิทานอีสป สอนคุณธรรมให้กับเด็กๆ เรียนรู้มุมต่างๆในห้องสมุด

อ.ฝนทอง ครินชัย ครูชำนาญการพิเศษ วิชาชีพนะยะสั้น การทำดอกไม้ประดิษฐ์ หลักสูตร 30 ชม.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่องขอขอบคุณครูมายที่นำนักเรียนมาศึกษาหาความรู้ เสริมทักษะ เเละร่วมกิจกรรมกับห้องสมุดของเรา

กศน.ตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตามโครงการ “อบรมการให้ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

กิจกรรมอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร