วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

พื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/กิจกรรมการเรียนรู้ (กศน.ตำบลสร้างใหม่)

กิจกรรมส่งเสรมประชาธิปไตยตำบลม่วงน้อย

ICT ชุมชนอำเภอบ้านธิ จัดการใช้เรียนการสอน "การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น"

กศน.ตำบลม่วงน้อยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

พบกลุ่ม นศ.ระดับมัธยมปลาย และ กิจกรรม กพช.ภาคเรียนที่ 2/2562

มุมอ่านหนังสือพิมพ์ประจำวัน กศน.ตำบลบ้านปวง

โครงการครอบครัวรักการอ่าน พร้อมบัตรสะสมแต้ม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทั้งคณะครูและนักเรียน ในระดับชั้น ป.2

ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ บุคลากร กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง


ชมรายการ สายใย กศน. ตอน การดำเนินงาน Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 แบบสดๆ ขอเชิญชมรายการดังกล่าวย้อนหลังได้


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำการทำดอกไม้จากใบสำเร็จรูป จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง

วาสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2562 ของกศน.อำเภอแม่ทา และห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้และทำการประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Access library

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้และทำการประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Access library ณ บ้านหนังสือชุมชน

กศน เมืองลำพูน อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ศน.ตำบลเวียงยอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ

กศน ตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการนวดตอกเส้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

กศน.ตำบลศรีบัวบาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กศน.ตำบลศรีบัวบาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการอาชีพ

ส่งเสริมการรู้หนังสือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 31 มกราคม 2562 ณ ศศช.บ้านผาด่าน ต.ทากาศ อ.แม่ทา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 2/2561

กศน.ตำบลหนองหนาม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำซาลาเปาและการทำขนมจีบ (จำนวน5ชั่วโมง)

กศน.ตำบลหนองหนาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ให้กับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรม สาธิตการทำ ผัดหมี่โบราณ และห้องสมุดเคลื่อนที่

ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน

กิจกรรมสาธิตการทำขนมจีบไส้หมู และบริการสมัครครอบครัวรักการอ่านจากห้องสมุด

โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้ากะเหรี่ยงด้วยกี่เอว การนวดตอกเส้น กล้วยทอด นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมการสาธิตทำผัดหมี่โบราณ

กศน.ตำบลหนองยวง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำของชำร่วยจากเศษวัสดุ

กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กศน.ตำบลศรีบัวบาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้นประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบและซาลาเปา จำนวน 5 ชั่วโมง

การศึกษาตามอัธยาศัย

ช่างทางเทศบาลตำบลแม่แรงเข้ามาเปลี่ยนเพดาน ศาลาเอนกประสงค์บ้านกองงาม

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

กศน.ตำบลป่าพลู จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

สมุดประชาชนอำเภอลี้ในการจัดทำ มุมเล่าเรื่อง...เมืองลี้

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Access Library

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

เพิ่มเติมแนวทาง ด่วนที่สุด แนวทางฯ โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 2562


ชมรายการ สายใย กศน. ตอน การดำเนินงาน Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 แบบสดๆ ขอเชิญชมรายการดังกล่าวย้อนหลังได้

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กศน.อำเภอลี้รับการนิเทศงานการส่งเสริมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

ครอบครัวรักการอ่าน

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการครอบครัวรักการอ่าน .บัตรสะสมแต้มการอ่าน..

โปรโมชั่นดีดี สำหรับสมาชิกโครงการครอบครัวรักการอ่าน

กิจกรรม "ประถมศึกษาตามหาความรู้"

กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กศน.ตำบลมะกอกจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลมะกอก วิชาช่องทางการขยายอาชีพ และ วิชาทักษะการเรียนรู้

กศน.ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมในงาน“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

แนวทางปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล


บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุด การ์ตูนทศชาติชาดก จำนวน 10 เล่ม

บรรยากาศห้องสมุดประชาชน

กศน.ตำบลท่าตุ้มจัดกิจกรรมการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอบ้านธิ กศน.ตำบลห้วยยาบ และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ ร่วมงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชน เรื่อง ‘ต้นไม้ฟอกอากาศ’

ประชุมคัดเลือกหนังสือและสื่อสำหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 มาเยี่ยมชมห้องสมุดฯ

ห้องสมุดจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการ "ครอบครัวรักการอ่าน" ครั้งที่ 2

กศน.อำเภอลี้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตกาแฟดอยป๋าแป๋

โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมการทำระบบฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ได้จัดทำ “นิทานเสียง”

โครงการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561. ระดับ ม.ปลาย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับ ม.ต้น

การใช้งานนิทานเสียง แบบรูปเล่ม


วิธีการใช้งานนิทานเสียง แบบรูปเล่มค่ะ ง่ายนิดเดียวใช่ไหมละคะ ☺️👍🏻
1. หยิบนิทานที่มี QR code นิทานเสียงขึ้นมา
2. นำมือถือมาแสกน QR code 
3. เมื่อขึ้นหน้าจอภาพนิทาน กด play ได้เลยค่ะ 🎶
** อย่าลืม ปรับเสียง 🔊 ให้ได้ยินชัดเจนด้วยนะคะ**

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2561

วิชาชีพ หลักสูตร การจัดสวนหย่อม ณ กศน.ตำบลป่าซาง

โครงการพัฒนาบุคลากร “การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”

นิเทศส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดหนองดอก

โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ

โครงการค่ายลูกเสือ กศน.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่ความเป็นพลเมืองดี

กิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือ กศน.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่ความเป็นพลเมืองดี

โครงการค่ายลูกเสือ กศน.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่ความเป็นพลเมืองดี

โครงการค่ายลูกเสือ กศน.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่ความเป็นพลเมืองดี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ได้ปรับเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ วารสาร และหนังสือให้ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดหนองดอก

กศน.อำเภอบ้านธิ โดย กศน.ตำบลบ้านธิ จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตร “ผ้าด้นมือ”

กศน.ตำบลแม่ตืน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือ กศน.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่ความเป็นพลเมืองดี

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

นิเทศส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

22-23 มกราคม 2562  คณะนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน นิเทศส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอน ณ กศน.อำเภอป่าซาง
 
 
  
 
 

การนิเทศส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมห้องสมุดออนแอร์ ประจำวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562

โครงการจัดทำแผนประกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

วิเคราะห์โครงการจัดทำแผนประกันความเสี่ยง

โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

นิเทศส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสำนักงานกศน.จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ2562

โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. ประจำปี 2562

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ในโอกาส 100 ปีการลูกเสือวิสามัญโลก

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการอ่าน หนังสือแจกฟรี

กิจกรรมฯตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ในโอกาส 100 ปี

โครงการส่งเสริม. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กศน.ตำบลป่าพลูจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงด้วยกี่เอว

กศน.ตำบลป่าซาง ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

โครงการการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ห้องสมุดเคลื่อนที่ของชาวตลาด

โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. ประจำปี 2562

การอ่านหนังสือออนไลน์ผ่าน QR Code(หมวดธรรมม)

โครงการส่งเสริม. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

การศึกษาตามอัธยาศัย

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

การศึกษาขั้นพึ้นฐาน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กิจกรรมงาน "สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึ๊ด คนฮักหละปูน" ครั้งที่ 2

ส่งเสริมการเรียนรู้สาระการพัฒนาสังคมรายวิชาการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดทำเนียบเครือข่าย สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

ทำเนียบเครือข่าย สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 (ดาวน์โหลดไฟล์แนบ)

หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมง


การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมง สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์นวดแผนไทยบ้านป่าป๋วย หมู่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีผู้เรียนจำนวน 10 คน แยกเป็น ชาย 2 คน หญิง 8 คน วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. โดยมี นางฟองแก้ว มณีทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการครอบครัวรักการอ่าน


วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

จัดกิจกรรมห้องสมุดออนแอร์ ในรายการรอบรั้ว กศน.


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอ/ตำบล (ครู ข และครู ค)

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดภาวะสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอและระดับตำบล (ครู ข)


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ 2562


     ###  คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมดิจิทัลชุมชน


วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ) หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำไข่สมุนไพร

กิจกรรมพัฒนา ศศช.บ้านม่อนหินขาว ให้มีความพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กศน.ตำบลป่าซาง ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

จัดงานวันเด็กประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

นิเทศการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์

โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าเย็บมือ

กศน.ตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น

โครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร นโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562###  ดาวน์โหลดเอกสาร นโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562


1.แบบนิเทศงาน กศน. 10 เรื่อง ปี 62 2.นโยบาย/จุดเน้น กศน.62, 3.คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัด กศน. ฉบับปรับปรุง ก.ย.61

โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตร ปวช.กศน.อำเภอลี้

โครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล


คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน. 2561คู

## ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ


แบบนิเทศงาน กศน. 10 เรื่อง ปี 62

### ดาวน์โหลด เครื่องมือนิเทศ ปีงบประมาณ 2562


โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง


ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอก จัดกิจกรรม/โครงการ “พัฒนา ศศช.บ้านห้วยฮ่อมนอกให้มีความพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาวะ สุขอนามัยของผู้สูงอายุ