วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอลี้ ได้รับมอบหมายจากนางพิรุณทิพย์ ทุ่งสูง ผอ.กศน.อ.สันติสุข รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.ลี้ เข้าร่วมงาน”จิตอาสาพระราชทาน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่

กศน.อำเภอเมืองลำพูน ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร กศน.จังหวัดลำพูน

ประชุมผู้บริหารประจำเดือน​เมษายน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน มอบหน้ากากอนามัยให้ห้องสมุด เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่

กศน.อำเภอบ้านธิ ร่วมฟังการเสวนานิทรรศการภาพถ่าย “เรื่องเล่าภาพเก่า บ้านเฮาในอดีต” ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมบ้านธิเมือง 3 ไต

ครูศรช.กศน.ตำบลในเมืองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น

OOCC กศน.แม่ทา

ดูงานแปลง เกษตรกร ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ตั้งแต่กระบวนการปลูกถึงการจัดจำหน่ายในโครงการสถาบัน

กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้ายสื่อ ในอาคารเรียน ศศช

กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมภายในห้องสมุด เพ้นท์ถุงผ้าลดโลกผ้า

กศน.ตำบลบ้านธิและ กศน.ตำบลห้วยยาบ จัดบริการหนังสือพิมพ์ ในโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล

ได้มอบหนังสือบริจาค ประเภทหนังสือความรู้ทั่วไปและหนังสือประเภทเด็กและเยาวชน

จัดสาธิตอาชีพ การทำข้าวเหนียวสังขยา และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงานเทศกาลผ้าทอและของดีเวียงยอง

ครูศรช.กศน.ตำบลในเมืองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ปลาย

การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูศรช.กศน.ตำบลในเมืองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ปลาย

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ครูศรช.กศน.ตำบลในเมืองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถม

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

กศน.อำเภอเมืองลำพูนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมสาธิตอาชีพข้าวเหนียวมูลสามสีที่งานผ้าทอเวียงยอง

กศน.อำเภอเมืองลำพูนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน

กศน.อำเภอเมืองลำพูนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กศน.ตำบลป่าสักดำเนินงานการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ

โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง (หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ)

เปิดเรียนพิเศษ(ช่วงปิดเทอม)วันแรกที่ ศศช.บ้านม่อนหินขาว

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเทศกาลผ้าทอและของดีเวียงยอง ประจำปี 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์จัดกิจกรรมห้องสมุดออนแอร์ "กศน.พบประชาชน"

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ณ ตลาดนัด ป.ธุรกิจยนต์

ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเเละมอบโล่การประกวดนวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านยอดเยื่อมระดับประเทศในวันที่ 2 เม.ย 2562

กิจกรรมพัฒนาความรู้ นำชาวบ้านพื้นที่สูงต.ทาแม่ลอบที่ร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน เกษตรกรดอยปุยและการจัดการท่องเที่ยว

กิจกรรมพัฒนาความรู้ นำชาวบ้านพื้นที่สูงต.ทาแม่ลอบที่ร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน เกษตรกรดอยปุยและการจัดการท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

จัดโครงการ “2 เมษายน วันรักการอ่าน” โดยจัดกิจกรรมเชิงรุก ลุยถึงที่ ลุยถึงถิ่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

จัดกิจกรรมโครงการ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน

วันรักการอ่าน ขอสืบสานพระราชปณิธานเจ้าฟ้านักอ่าน

จัดกิจกรรมตามโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน อ่านตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันรักการอ่าน

จัดกิจกรรมโครงการ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติ์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือหรือป้องกันการลืมหนังสือ

อบรมดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือบ้านศรีชุม ตำบลบ้านเรือน

กิจกรรม ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ไตรมาส 2 ตำบลก้อ

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลหลักสูตร Digital Literacyและหลักสูตร การค้าออนไลน์