วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอป่าซาง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมบ้านกรูดลำพูนรีสอร์ท อำเภอเมือง

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านบ้านสือชุมชนแห่งใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าเปา ม.2 ต.บ้านธิ

กศน.อำเภอบ้านธิ รับการนิเทศติดตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำยวยการสำนักงานกศน.จังหวัดลำพูน

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด #บ้านบ้านสือชุมชนแห่งใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าเปา ม.2 ต.บ้านธิ

ห้องสมุดประชาชนฯ จัดมุมหนังสือเกี่ยวกับอาชีพ สำหรับผู้ที่ต้องการสืบค้น หนังสือประเภทขายของออนไลน์ และ หนังสือประเภทการประกอบอาชีพ

นายศิริชัย โชติกมงคล ผอ.กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง นางพรวิไล สาระจันทร์ ผอ.กศน.อ.ทุ่งหัวช้าง นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวพัชรา รับมา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมประเมินสภาพจริงในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด ประเมินสภาพจริงฯ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำพูน

การจัดกิจกรรมสอนเสริมนักศึกษากศน.ตำบลทากาศ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลเวียงยองร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง ดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลเวียงยอง รุ่นที่ 2

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ร่วมกับครู กศน. อำเภอเมืองลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้สูงอายุแจกหนังสือฟรี

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอป่าซาง จัดโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๒

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แห่เด็กป่วยและผู้ปกครองในโรงพยาบาล

กศน.อำเภอบ้านธิ นำโดยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยบรรณารักษ์จัด “กิจกรรมบิงโกสมุนไพร วัยเก๋าเราต้องรู้” ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีสร้างได้ เริ่มที่เรา” (พันธมิตรสุขภาวะ) ในโครงการสูงวัยใส่ใจการอ่าน

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลี้ ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 205 คน เข้ามาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้

ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน มอบหมาย นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นำครูและบุคลากร ทางการศึกษาสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ร่วมงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์

บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าซาง

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่องร่วมกับโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง ให้ความรู้เเก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1, 2

รู้จัก เพชรพระอุมา นวนิยายแนวผจญภัยของไทย โดยคนไทย ที่ยังเป็นที่นิยมตลอดกาล 🐾ใครยังไม่รู้จัก มาทำความรู้จักได้ที่ห้องสมุด หรือมายืมอ่านได้ค่ะ

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) #เครือข่ายพันธมิตรสุขภาวะ ที่ได้มอบสื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้การจัดกิจกรรมส่งเสริมารอ่านและการเรียนรู้ ด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบลแม่แรง และครู กศน.ตำบลม่วงน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้หัวข้อ “การใช้ Facebook และ Line ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

กศน.ตำบลนาทรายร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮั่ว โรงเรียนบ้านฮั่ว จัดกิจกรรมอัธยาศัยการทำพวงกุญแจและร้อยลูกปัด

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน และนายอัครชัย วุฒิเสน ครูอาสาฯ เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน


วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดร้องช้าง ตำบลท่าตุ้ม

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ และครู กศน.ตำบลบ้านธิ เข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์ (ฮอมผญ๋าอู้จ๋า หมู่เฮาจาวบ้านธิ)

กศน.อำเภอบ้านธิ นำโดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยคณะครู จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)

กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ติวเข้มก่อนสอบ N-Net คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สอนเสริม วิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2562

Best Practice การแก้ไขปัญหาประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดลำพูน ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร บริเวณเคาน์เตอร์ห้องสมุดชาวตลาดหนองดอก

บุคลากร กศน.อำเภอป่าซาง โดยนายสมชาย ฟองศักดิ์ พร้อมทั้งครูกศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ และบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

ผอ.กศน.อำเภอพร้อมคณะบุคลากรอำเภอป่าซางร่วม กิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่นำประจำปี2562

รายการรอบรั้ว กศน. เวลา 13.00-14.00 น. ทางคลื่นวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ FM 103.75 MHz ณ สถานีวิทยุชุมชน

กศน.อำเภอลี้ คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการเต้นบาสโลบ เพื่อสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ที่ได้รางวัลที่ 1 และ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลำพูน ที่ได้รางวัลที่ 2 ในการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ


การคัดเลือกและตัดสิน เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน 
ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ประจำปี 2562 
ชนะเลิศระดับภาคเหนือ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ที่ได้รางวัลที่ 1 
และ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลำพูน ที่ได้รางวัลที่ 2 

กศน.ตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกับ ทีมวิทยากร สำนักงาน กกต.จังหวัดลำพูนและคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลทาทุ่งหลวง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

กศน.อำเภอบ้านธิ มอบหมายให้คณะครู ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการ 1อำเภอ 1อาชีพ การประดิษฐ์ตุ๊กตาของที่ระลึก ของชำร่วย อำเภอบ้านธิ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิชาภาษาอังกฤษ)

ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้้นักเรียน

กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย หลักสูตร 2557 ณ บ้านศรีชุม หมู่่ 4 ตำบลบ้านเรือน

ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ นิเทศ กลุ่มทำแหนมสมุนไพร

นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านธิ และกศน.ตำบลห้วยยาบร่วมโครงการกิจกรรมเรียนรู้ทฤษฎีของปรัชญาฯ

กศน.อำเภอเวียงหนองล่องเข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง นักวิชาการศึกษา และนางสาวนาถชิดา เขตโชติสิน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าการอบรม การจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กกต.ลำพูน ~ ศส.ปชต.หนองปลาสะวาย ~ กศน.อ.บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ประจำปี 2562

กกต.ลำพูน ~ ศส.ปชต.นครเจดีย์~ กศน.อ.ป่าซาง จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

กศน.อำเภอบ้านธิ นำโดยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบ หลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 1/2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บุคลากร กศน.อำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ผอ.กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง และบุคลากรกศน.อำเภอบ้านโฮ่งร่วมกิจกรรมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บุคลากร กศน.อำเภอป่าซาง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กศน.อำเภอป่าซาง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

บรรณารักษ์จัดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง นำโดย ผอ.พรวิไล สาระจันทร์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิรีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562.

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ นำคณะครูและบุคลากร ทำพิธีเปิดกรวยและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ นำคณะครูและบุคลากร ทำพิธีเปิดกรวยและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลี้พร้อมข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดปางส้าน ตำบลดงดำ และ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กศน.อำเภอบ้านธิ นำโดยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

กศน.อำเภอบ้านธิ นำโดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

นายทรงเดช สันติศิริ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมือง พร้อมด้วย บุคลากร กศน.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นางพิรุณทิพย์ ทุ่งสูง ผอ.กศน. อำเภอลี้เข้าร่วมกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เกษตรกรแกนนำของอำเภอทุ่งหัวช้าง อบรมการทำเกษตรธรรมชาติ (MOA) เพื่อเรียนรู้ถึงทางสายกลาง

นิเทศติดตตามผลครู ที่เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ ครู กศน.มืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงิน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

รับการนิเทศติดตามการทำPLCจาก ศน.อัมรา เหล่าวิชยา และ ศน.พรมาดา วงศ์หวัน หลังจากครูที่เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

ท่าน ศน.อัมรา เหล่าวิชยา และ ศน.พรมาดา วงศ์หวัน ติดตามผลครูที่เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของครู กศน.มืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

กิจกรรมการพบกลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระจำเดือน กรกฎาคม 2562

หนังสือออนไลน์จากห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ที่มาสารถเปิดได้เหมือนหนังสือจริง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูนนำโดย ผอ.นพดล ใจสุยะ และครูกศน.ตำบลป่าสัก พร้อมกับคณะกรรมการศสปชต. ตำบลป่าสัก ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่ซื้อสิทธิขายเสียงแก่ประชาชน

การจัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยแบบประยุกต์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลลำพูน จัดกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

ครูกศน.ตำบล ในเมือง พร้อมกับคณะกรรมการศสปชต. ตำบลในเมือง ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่ซื้อสิทธิขายเสียงแก่ประชาชน

กศน.อำเภอบ้านธิ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อชี้แแจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กกต.ลำพูน ขอเสนอชุดคู่มือประชาชน ให้ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น 62"

โครงการชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก และการอนุรักษ์ฯชุมชนบนพื้นที่สูง โดยรับการสนับสนุนวิทยากร จากหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านป่าเลา

หนังสือใหม่มาแล้วจ้า

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กกต.ลำพูน ~ ศส.ปชต.หนองล่อง~ กศน.อ.เวียงหนองล่อง จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

กศน.อำเภอบ้านธิ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม

กศน.อำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์เมืองหริภุญชัย และการป้องกันการทุจริต

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลทาทุ่งหลวงได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากท่าน ผอ.อัมพวัน ประพงษ์ และครูวาสนา กันปันสืบ ครูอาสาฯ

กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. ประจำปี2562 ณ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน

ผอ.กศน.อำเภอลี้ คณะครูกศน.อำเภอลี้ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน "

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ ออกนิเทศตรวจเยี่ยมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ “

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอแม่ทา นำสมาชิกกลุ่ม ออกสาธิตการทอผ้ากะเหรี่ยง การเผยแพร่ผลงานทางวัฒนธรรม โดยการร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่าย

กศน.ตำบลท่าตุ้มดำเนินการพบกลุ่มและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและได้รับการตรวจเยี่ยมและการนิเทศจาก อ.ฝนทอง ครินชัย ครูชำนาญพิเศษและอ.พินิจ อุปประโจง ครูชำนาญการพิเศษ

กศน.อำเภอบ้านธิ ร่วมงานภาคีเครือข่าย "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

กกต.ลำพูน ~ ศส.ปชต.แม่ตืน~ กศน.อ.ลี้ จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ได้มอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ2562 ณ หอประชุมเมืองนักบุญ. นักศึกษา กศน.อำเภอลี้

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นำหนังสือไปหมุนเวียนให้บริการประชาชน ณ ตลาดอำนาจเจริญ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

เจ้าอาวาสวัดหนองเกิด. ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้มอบกระเบื้องมุงหลังคา สร้างอาคารเรียน กศน.ตำบลแม่แรง

กกต.ลำพูน ~ ศส.ปชต.เวียงยอง~ กศน.อ.เมืองลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง