วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

ผอ.กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านโฮ่ง กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง และครูกศน.ตำบลศรีเตี้ย เข้าร่วมจัดงาน”มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีเมืองลำพูน ประจำปี 2562”

บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ และนายอัครชัย วุฒิเสน ครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมสังเกตุการณ์การซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองลำพูน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และ กศน อำเภอ ในสังกัดทั้ง 8 อำเภอ ร่วมตรวจกระดาษคำตอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/62

ผอ.กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านโฮ่ง กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง และครูกศน.ตำบลศรีเตี้ย เข้าร่วมจัดงาน”มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีเมืองลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอบ้านธิ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งได้ทำการสรุปผลการดำเนินงาน ปี2562 วิเคราะห์ SWOT

ร่วม พิธีมอบ ใบปัญญาบัตรโรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต สถานที่ เทศบาลตำบลต้นธง

บอร์ดความรู้ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้งประจำปี2562

กศน.อำเภอเมืองลำพูน จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสาวศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ ผอ. กศน.อำเภอบ้านธิ นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2

"วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2" กำลังจะมา ส่วนใครยังไม่ได้อ่านเล่ม 1 คู่มือเรียนรู้แบบง่าย ๆ เด็ก ๆ อ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี จาก ETDA Thailand และโครงการ Internet for Better Life หรือ IFBL เพื่อให้คนไทยทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงปลอดภัย ตามไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/…/internet-for-better-life-handbook.…
.
#วัยใสวัยเก๋าฉลาดรู้เน็ต #เอ็ตด้า #ส่งเสริมให้คนไทยมั่นใจใช้อินเทอร์เน็ต#InternetforBetterLife #IFBL #ETDATHAILAND

โครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลการเลี้ยงปลาดุก ให้กับประชาชนที่สนใจ

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

Oocc กศน อำเภอทุ่งหัวช้าง

Oocc กศน อำเภอทุ่งหัวช้าง

เอกสารประกอบการ อบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไข้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนัดเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร

แนะนำหนังสือใหม่ พลิกชีวิต พิชิตนอนกรน

บุคลากร กศน.อ.บ้านโฮ่ง รับการประเมินสภาพจริง

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

กศน.อำเภอแม่ทา ได้จัดโครงการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2562 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ทา

แนะนำหนังสือใหม่ แม่ฮ่องสอน (ไม่) ร้องไห้ STRONG

แนะนำหนังสือใหม่ พระพิมพ์หริภุญชัย

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านโฮ่ง กศน.อำเภอบ้านโฮ่งและครูกศน.ตำบลศรีเตี้ย ได้ดำเนินกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน ตำบลศรีเตี้ย

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พร้อมขึ้นรับเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 ระดับภาคเหนือ การประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน

กศน.อำเภอเมืองลำพูนศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอปากเกร็ด, ห้องสมุดประชาชน วัดเสาธงทอง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอปากเกร็ด

8 กันยายน 2562 นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และนายทรงเดช สันติศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยบุคลากร กศน อำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ นำคณะครูและบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการสูงวัยใส่ใจการอ่าน “กิจกรรมบิงโกสมุนไพร วัยเก๋าเราต้องรู้” ภายใต้แนวคิด

ผอ.เยาวลักษณ์ โฟลค์เมอร์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านโฮ่งได้มอบหมายให้บรรณารักษณ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง และครู กศน. ตำบลเหล่ายาว กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวิชาการศึกษาตามฐานการเรียนรู้

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายการสายใย กศน. ตอน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับตำบล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางเพื่อการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ อบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แนะนำหนังสือใหม่ เรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะประวัติท้องถิ่นของตน "ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์"

กศน. ตำบลมะเขือแจ้ ยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล โดยการนำเอาคิวอาร์โคดเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

ผอ.เยาวลักษณ์ โฟลค์เมอร์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านโฮ่งได้มอบหมายให้บรรณารักษณ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง และครู กศน. ตำบลเหล่ายาว กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวิชาการศึกษาตามฐานการเรียนรู้

กศน.อำเภอบ้านธิ นำโดยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยคณะครูและบรรณารักษ์ ร่วมงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยจัดสาธิตอาชีพระยะสั้น "การทำขนมหวานบัวลอยมะพร้าวอ่อน"

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กิจกรรมเล่าเรื่อง...เมืองลี้ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮั่ว ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

กกต.ลำพูน ~ ศส.ปชต.ริมปิง ~ กศน.อ.เมืองลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทรงเดช สันติศิริ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2562 ของกศน. บ้านโฮ่ง

การให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ในกศน.ตำบลป่าไผ่

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง

บรรณารักษ์ ได้รับการประเมินสภาพจริงในการคัดเลือกบรรณารักษ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ จากคณะกรรมการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

บุคลากร กศน.อำเภอป่าซาง ได้รับการประเมินสภาพจริงในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562 จากคณะกรรมการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านผาหนาม ม.12 ตำบลป่าไผ่

บ้านหนังสือชุมชนบ้านห้วยแหนพัฒนา ม.9 ตำบลป่าไผ่

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลหนองหนาม จัดการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา1/2562 ไตรมาส3-4

กศน.ตำบลหนองหนามร่วมกิจกรรมกับ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ได้ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลหนองหนาม

กศน.ตำบลหนองหนาม จัดการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา1/2562

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นางสาวศิริญญา ศรีไม้ ครูกศน.ตำบลบ้านธิ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกันยายน 2562

ผู้อำนวยการ กศนงอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นางสาวหยาดพิรุณ กองบุญ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล ครูกศน.ตำบลห้วยยาบ เข้าร่วม การประชุมคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

นางพิรุณทิพย์ ทุ่งสูง ผอ.กศน.อ.ลี้ ได้นำบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ครู กศน.ตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการประชุมคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทรงเดช สันติศิริ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4