วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจของ กศน. สช.


วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อดีตผู้ลงสมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยของจังหวัดลำพูน นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ได้เน้นการจัดการศึกษา ผ่านแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มวัยต่าง ๆ พัฒนาชุมชนสังคม โดยมุ่งเน้นครูให้เป็น Good Teacher เพื่อผลักดันให้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือ Good Activities ครูทุกคนในสังกัด สามารถใช้สมาร์ทโฟน และแอพลิเคชั่น เช่น Line Facebook ในการจัดการเรียนการสอน มีการใช้ห้องเรียนออนไลน์ เช่น Google Classroom หรือ การ Live สดผ่าน Zoom, Eddomo มีการพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ครูสามารถจัดทำสื่อ คลิปวีดีโอ การสอนด้วยตนเอง เช่น คลิปสาธิตอาชีพ เป็นต้น เชื่อมโยงไปถึงสถานศึกษา ที่ส่งเสริมให้เป็น Good Place – Best Check in คือเป็นศูนย์การเรียนที่มีสภาพสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นศูนย์กลางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมออนไลน์ เช่น หนังสือออนไลน์ การลงนามถวายพระพรออนไลน์ ขับเคลื่อนกิจกรรม นั่งที่ไหนอ่านได้ที่นั่น หรือ Access Library ด้วยการทำ QR code หนังสือน่าอ่าน แล้วนำไปวางตามร้านอาหาร หรือสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น ขับเคลื่อนการจัดทำคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ รวมถึง การก้าวทันสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ได้ถ่ายทอดการทำหน้ากากอนามัยที่ถูกหลักอนามัยและเจลล้างมือ สามารถนำไปส่งมอบให้กับจังหวัดลำพูน และสำนักงาน กศน. ได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น ส่งเสริม ด้านนวัตกรรม หรือ Good Innovation คือส่งเสริมให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จนได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษาระดับประเทศ มีการส่งเสริมให้เกิดศูนย์ให้คำปรึกษาการค้าออนไลน์ หรือ OOCC และกำหนดเป้าหมายร้านค้าเพิ่มขึ้นทุกตำบล 6 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มตำบลละ 1 แห่งเป็นอย่างน้อย มีการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาด้านช่องทางในการจัดจำหน่าย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ปี 2562 กศน.อำเภอแม่ทาโดยครู กศน.ตำบลทาขุมเงิน ส่งเสริม ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ สร้างรายได้ให้พื้นที่กว่า 600,000 บาท ปี 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน คัดเลือกผลิตภัณฑ์ สู่ Brand กศน. 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตุ๊กตา 3 ไต กศน.ตำบลบ้านธิ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ กลุ่มแปรรูปน้ำพริกบ้านดอนน้อย กศน.ตำบลแม่แรง ผลักดันและส่งเสริมให้ไปขายได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านเครือข่ายคนรู้จัก ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือตำบลประตูป่า กศน.ตำบลประตูป่า ได้รับความสนใจให้เข้าร่วมขายที่ร้านภูฟ้า สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน มุ่งหมายเป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ด้อยโอกาส พลาดโอกาส และขาดโอกาสทางการศึกษา ด้วยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้ ผ่านกลไก กศน.ตำบล ที่มุ่งให้เป็น กศน. 5 ดีพรีเมี่ยม ทุกตำบล เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. อย่างเต็มภาคภูมิ นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์ สรุป/รายงาน นายอัครชัย วุฒิเสน ถ่ายภาพ นายนรินทร์ ศิลปเสริฐ์
พิธีการ ช่วงที่ 1

พิธีการ ช่วงที่ 2

ตรวจเยี่ยม กิจกรรม ช่วงที่ 1

ตรวจเยี่ยม กิจกรรม ช่วงที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น